Your Cart
  Subtotal
  US$0

  Give as a gift

  Card

  or pay with
  pp paypal

  Your purchase was successful!

  We sent a receipt to

  Summary

   Lao x : ມັນເປັນເວບໄຊທ໌ທີ່ມີຄວາມນິຍົມຫລາຍໃນລາວ. ເປັນສູນກາງເວບໄຊທ໌ຂອງແຫລ່ງຂ່າວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທຸກແຫລ່ງຂ່າວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂ່າວການເມືອງ, ຂ່າວປະຈຳວັນ, ຂ່າວທົ່ວໄປ, ຂ່າວພາຍໃນ, ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທຸກແຫລ່ງຂ່າວປະຈຸບັນທົ່ວໂລກ. ຫລືວ່າມັນຈະເປັນຂ່າວ ສຳຄັນຂອງປະເທດ ສະຖານະການທົ່ວໄປຂອງປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ